ویدیوهای تخصصی

در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و با هدف صرفه‌جویی انرژی در سیستم گرمایش مرکزی پس از تلاش‌های مستمر، توسط متخصصین مجرب سیستم گرمایش مرکزی موفق به اخذدریافت گواهینامه ثبت اختراع از اداره مالكيتهاي صنعتي ايران وگواهینامه ثبت نوآوری ازسازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران شده است. برای جلوگیری از اتلاف انرژی طراحی مجدد در ساختار این منابع به‌گونه‌ای صورت گرفت که هیچ‌گونه انتقال حرارتی از داخل منبع به محیط صورت نپذیرد.

مصرف بهینه انرژی جهت گرمایش ساختمان‌های موجود در کشور نیازمند بررسی بیشتر اجزای سیستم گرمایش مرکزی است یکی از اجزاء سیستم‌های حرارت مرکزی منبع انبساط باز است درگذشته سادگی عملکرد این منابع و ارزان بودن قیمت سوخت سبب عدم طراحی صحیح در ساختار بهینه این منابع شده است. بنابراین برای جلوگیری از اتلاف انرژی طراحی مجدد در ساختار این منابع به‌گونه‌ای صورت گرفت که هیچ‌گونه انتقال حرارتی از داخل منبع به محیط صورت نپذیرد.

امروزه مسئله بحران انرژی، امر مهمی است با توجه به مبحث 19 مقررات ملی ساختمان،صرفه‌جویی انرژی اجباری شده میزان اتلاف انرژی توسط منابع انبساط باز رایج زیاداست وباقانون مذکور مغایرت دارد ،ویژگی نسل جدیدمنابع انبساط کاهش مصرف انرژی برای هر ساختمان سالانه به میزان 1000 مترمکعب است و با حفاظت از سرمایه ملی و کمک به اقتصاد از استهلاک اجزای سیستم جلوگیری کرده و با کاهش هزینه سوخت امکان برقراری دمای یکنواخت درسیستم گرمایش مرکزی را فراهم میسازد

منبع انبساط باز عایق دارمهرافروز ، کاربرد فراواني در سيستم هاي حرارت مرکزي دارد و جایگزین مناسبی برای مدل های قدیمی (تلفات حرارتي فراوان ) میباشد.با توجه به قرار گرفتن منبع انبساط قدیمی درپشت بام ، این منابع در معــرض وزش باد، باران ،برف و اختلاف فشار بوده و بيشترين اتـلاف انــرژي را حتي در تابستان دارا مي باشند، به همين منظور شرکت مهرافروز منابع انبساط عایق دار را طراحی و ارایه نمود و مقدار اتلاف انرژي به حد صفــر رسید.

با توجه به قرار گرفتن منبع انبساط در روي پشت بام ساختمانها، این منابع بصورت دائمي در معــرض وزش باد، باران، برف و اختلاف فشـار بوده و بيشترين اتـلاف انــرژي را حتي در تابستان دارا مي باشند، ولی با استفاده از منابع انبساط عايق دار مهرافروز كه دارای عايق بندي مناسب در تمامي سطوح می باشند، این مقدار اتلاف انرژي به حد صفــر رسیده وباعث صرفه جویی سالانـه حداکثر 30000000 ريال می گردد.

منبع انبساط بازعایق دار مهرافروز،کاربردفراواني درسيستم هاي حرارت مرکزي دارد و جایگزین مناسبی برای مدل های قدیمی میباشد. در مدل های قدیمی افزایش بارحرارتی دیگ بر روی میزان مصرف و هزینه انرژی سیستم گرمایش ساختمان تأثیر می‌گذاردواین مسئله به دلیل بار تلفاتی اضافی به سیستم بر آسایش حرارتی ساکنین تأثیر منفی دارد.بنابراین عایق‌کاری صحیح منبع می‌تواند در هزینه جاری تأمین انرژی مشعل و دیگ صرفه‌جویی می‌کندو کاهش مصرف سوخت گردد.

فهرست