منبع(مخزن) ذخیره آبگرمکن خورشیدی

مزایا:

  • ذخیره آب مصرفی با حفظ دمای آب
  • حفظ بهداشت آب
  • جلوگیری از تغییر خواص آب  (رنگ،بو و مزه)
  • جلوگیری از گرم شدن آب در گرما
  • جلوگیری از یخ زدن آب در سرما
  • بالا بردن آسایش خانواده
  • کاهش هزینه خانوار
آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار است که منشا حیات وسرآغاز زندگی موجودات زنده است .

آب آشامیدنی : آب آشامیدنی ،آب گوارایی است ،که عوامل فیزیکی ،شیمیایی وبیولوژیکی آن درحد استانداردهای مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئی درکوتاه مدت یادر دراز مدت درانسان ایجاد نکند.

آلودگی آب آشامیدنی : عبارتست از تغییر خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی آب به گونه ای که آن را برای مصرف انسان زیان آور سازد.

بیماریهای منتقله از آب:

الف) بیماریهای باکتریایی شامل : وبا ، حصبه یا تیفوئید ، شبه حصبه یا پاراتیفوئید ، اسهال باسیلی یا دیسانتری باسیلی، اسهال مسافرین ، لپتوسپیروس .

ب)بیماریهای پروتوزئری  شامل : آمیبیاز یا اسهال آمیبی ، ژیاردیازیس ، بالانتیدیازیس میباشد.

پ)بیماریهای ویروسی شامل : گاستروآنتریت ویروسی ، پولیومیلیت ، هپاتیت .

فهرست