منبع انبساط باز عایق دار

منابع انبساط عایق دار ، در حجم های ذیل تولید میگردد :

  • منبع انبساط عایق دار 50 لیتری
  • منبع انبساط عایق دار 80 لیتری
  • منبع انبساط عایق دار 130 لیتری
  • منبع انبساط عایق دار 185 لیتری
  • منبع انبساط عایق دار 250 لیتری
  • منبع انبساط عایق دار 350 لیتری
منبع انبساط عایق دار 50 لیتری
منبع انبساط عایق دار 80 لیتری
بازاریابی
فهرست