منبع انبساط نیمه عایق

منابع انبساط نیمه عایق دار ، در حجم های ذیل تولید میگردد :

  • منبع انبساط نیمه عایق 50 لیتری
  • منبع انبساط نیمه عایق  80 لیتری
  • منبع انبساط نیمه عایق 130 لیتری
منبع انبساط باز نیمه عایق
فهرست